توسعه گروهی چیست؟

۵ اصل توسعه گروهی عبارتند از: توانایی حل مسأله، ارتباطات، سخت کوشی، شفافیت و اثر اجتماعی.

فعالیت های جمعی در ایران معمولاً فاقد این اصول تمرینی و عملی هستند. سخت کوشی از جمله خصلت هایی است که کمتر در ایرانیان مشاهده می شود. به همین دلیل فعالیت های جمعی یا دوام ندارد یا بدلیل عدم تقارن فعالیت های نفرات جمع، متوقف می شود.
مؤسسه همبستگی خلاق به دنبال حل مسائل اجتماعی از طریق توسعه گروه است. آموخته ایم که به نوبت یا به ترتیب در فعالیت های جمعی ایفای نقش کنیم. حالا آنکه توسعه گروهی، جز با تمرین همزمان کلیه نفرات گروه و به صورت مستمر، بدست نمی آید.
سازمان ها، مدیران و کارکنان، تیم ها، گروه های رسمی و غیررسمی، همواره درگیر حل مسائل جمعی هستند. اما راه حل آن را تعامل یا گفت و گو می دانند. مذاکره، راه حل مسائل جمعی نیست بلکه اکوسیستم جمعی و گروهی نیازمند تغییراتی است که هریک از نفرات بر عهده دارند.
کارگاه ها و هم زیستی گروهی در مؤسسه همبستگی خلاق، به مرور مسائل گروهی را حل کرده و توسعه نسبی جمعی مشاهده می شود. برای حل مسائل گروهی با ما تماس بگیرید.

توسعه گروهی

حتما بخوانید: تاثیر ارتباطات در توسعه گروهی

توسعه گروهی، به مرور و پس از فرآیند توسعه فردی نمایان می شود. در توسعه گروهی، اصولی به شرح ذیل به صورت جمعی تمرین می شود:

توسعه گروهی

حتما بخوانید: اثر اجتماعی و تاثیر آن در پیشرفت گروه
حتما بخوانید: توانایی حل مساله در گروه

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست