اثر اجتماعی بر پیشرفت گروهی

فعالیت افراد در جامعه از هرنوعی که باشد اثر اجتماعی دارد.

این اثر گاهی شناسایی نشده و مبهم می ماند. بطور مثال هریک از ما در طول روز سوار خودرو می شویم و به محل کار یا تحصیل می رویم. ترافیک، اتلاف انرژی، اتلاف وقت، اتلاف منابع وابسته به انرژی، بیماری کودکان و سالمندان، افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله آثار اجتماعی خودروسواری در شهر است. در کشورهای توسعه یافته اثر اجتماعی فعالیت ها، قبل و بعد از فعالیت سنجیده می شود. این سنجش، سبک زندگی مردم را بهبود می بخشد. توجه و درک شرایط پیرامونی یک فعالیت، تمرینی است که در کشور در حال توسعه ما الزامی است. خلاء ناتوانی در شناسایی و درک آثار اجتماعی فعالیت ها، در زندگی ما مشهود است.

حتما بخوانید: اثر اجتماعی و تاثیر آن در پیشرفت گروه
حتما بخوانید: توانایی حل مساله در گروه

اثر اجتماعی در جوامع توسعه یافته، کمیت پذیر شده و قابل اندازه گیری است. بطور مثال دو مدل برای اندازه گیری اثر اجتماعی شناسایی شده است: ۱- برنامه ارزیابی (PE) 2- اندازه گیری اثر اجتماعی (SIM) این دو مدل، دو گروه بازیگر دارند که به ترتیب، دولت و سرمایه گذاران بخش اقتصاد آزاد هستند. گروه اول، با کنترل و اندازه گیری آثار اجتماعی سعی در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته و گروه دوم ضمن تمرکز بر اندازه گیری آن، به دنبال منافع مالی هستندو مارکت های جدیدی را شناسایی می کنند که در آنها اثر اجتماعی، باعث تبادلات مالی می شود.

اثر اجتماعی

حتما بخوانید: تاثیر شفافیت در ارتباطات و پیشرفت گروهی

از سوی دیگر وقایعی در زندگی هریک از ما رخ می دهد که رضایت و وفاداری درون آن رویدادها، اثر اجتماعی از خود بجای می گذارد.

اثر اجتماعی

در دوره های همبستگی خلاق، به اثر اجتماعی و مدل های اجرایی آن می پردازیم. ضروری است که هر فرد، قادر به تشخیص اثر اجتماعی تصمیم و فعالیت خود در جمع برسد و بتواند آن را شناسایی و درک نماید.

حتما بخوانید: توسعه گروهی چیست؟

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست