توانایی حل مساله

ذهن انسان از دید ما در مؤسسه به دو دسته تقسیم می شود: ذهن راه حل محور و ذهن مسأله محور.

ذهن مسأله محور:

بحران توسعه یافتگی از ذهن شروع می شود. در عموم کشورهای در حال توسعه، بحران اصلی حل نشدن مسائل و مشکلات است حال آنکه تقریباً همه، شناخت کاملی نسبت به مسائل دارند. بطور مثال عموم افراد انحصار اقتصاد دولتی را می شناسند و می دانند که خروج از اقتصاد دولتی، یکی از راه های توسعه اقتصادی است. تا اینجا را عموم جامعه درک می کنند و می شناسند؛ اما حل مسأله تازه از این جا شروع می شود.

ذهن مسأله محور، تا تحلیل و شناخت مسأله پیش می رود و همواره مسائل را به بهترین نحو درک و تجزیه و تحلیل می کند. این نوع اندیشه، در مراکز آموزشی و دانشگاه ها بخوبی آموزش داده می شود.

حتما بخوانید: توسعه گروهی چیست؟

ذهن مسأله محور، تمجید و تحسین می شود چون قادر به درک مسأله و تحلیل آن است. در کشورهای در حال توسعه، مزیت های ذهن مسأله محور شناسایی شده است.

توانایی درک و تحلیل مسأله، بخشی از فرآیند حل مسأله است اما چندان کارایی ندارد. در کشور ما، هزاران مقاله در تحلیل مسائل نوشته و از زوایای مختلف به مسائل توجه می شود. ملاحظه می کنیم که مسیر حل مسائل، از تحلیل آن عبور نمی کند و تقریباً در بن بست عمومی قرار گرفته ایم.

حتما بخوانید: تاثیر شفافیت در ارتباطات و پیشرفت گروهی

در مؤسسه همبستگی خلاق، می آموزیم و تمرین می کنیم مسائل را صرفاً تحلیل نماییم. بررسی و شناخت مسأله، از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.

ذهن راه حل محور:

این نوع یا مدل اندیشیدن، تمرینی است که کمتر انجام شده است. در مدرسه و دانشگاه، سوالات مشخص با راه حل های مشخص آموزش داده می شوند؛ در حالی که مسائل واقعی، غیرتکراری و بدون راه حل های مشخص هستند. در توسعه گروهی می آموزیم و تمرین می کنیم پرورش ذهن راه حل محور، در جمع و گروه امکان پذیر است و سرعت تقویت و توانمندی این نوع اندیشه، به طرز عجیبی در جمع و تیم افزایش می یابد.

ذهن راه حل محور، مستقل از مسأله، به دور از محدودیت ها، انواع راه حل ها را شناسایی، کشف یا خلق می کند و از چیزی نمی هراسد. ذهن، موجود پیچیده ای است و این تمرینی است که می آموزیم برای هر مشکلی، هزاران راه حل وجود دارد.

در کارگاه های حل مسأله، برای توسعه گروهی، تیم ها برای هر مسأله حداقل ده راه حل ممکن و واقعی ارایه می کنند.

حتما بخوانید: توانایی حل مساله در گروه

به مرور تیم ها می آموزند که راه حل ها باید اقتصادی و به صرفه نیز باشند. می آموزند اولین راه حل، بهترین راه حل نیست و راه حل های اولیه را تست نکنند.

ذهن راه حل محور، با تمرین تقویت می شود و توسعه گروهی شکل می گیرد. توسعه کسب و کارها ناشی از مدل اندیشیدن صاحبان یا مدیران آنهاست. اگر کسب و کاری را می بینیم که به سرعت رشد می کند اندیشه مالکان و مدیران، محور رشد سریع است.

ذهن راه حل محور، در مسیر رشد و توسعه گروهی، منحرف می شود و در مسائل متوقف می شود. ترکیبی از مهارت و ویژگی های فردی، در شکل گیری ذهن راه حل محور مؤثرند.

توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته، محصول افکار تکامل یافته است. این افکار ریشه در ذهن راه حل محور هریک از ارکان دارد. در مؤسسه همبستگی خلاق، توسعه کسب و کارها، از طریق توسعه گروهی رخ می دهد.

حتما بخوانید: اثر تلاش و سخت کوشی در توسعه گروهی

در کشورهای در حال توسعه، کار مشارکتی و گروهی یا موفق نیست یا انتخاب نمی شود. در ایران طیف وسیعی از تجربه موفق کارهای گروهی نداریم. جریان همبستگی خلاق در مؤسسه ما، در چندسال اخیر، جریان ضعیفی از کار گروهی را شکل داده است. پیوستگی و ممارست در تمرین های گروهی، به پایدارسازی توسعه نزدیک می شود.

انتخاب کارگروهی و تمرین دهن راه حل محور، حرکت در تاریکی ها و مرزهای ناشناخته حل مسائل، افکار مدیریت شده مثبت، از جمله دستاوردهای مؤسسه ماست.

پرورش و تمرین، نیاز به مربی دارد. مربی، تمرین را قبلا انجام داده و ورزیده شده است. حضور وی در کنار داوطلبان توسعه گروهی، بدون جهت دادن به شیوه اندیشه، بستر اندیشه های گروه را تقویت نموده و با حذق شاخ و برگ های اضافه اندیشیدن، گروه را توسعه می دهد.

با تقویت توانایی و ویژگی توسعه گروهی، فعالیت اقتصادی و اجتماعی شما تا حد قابل توجهی بهبود یافته و در کسب و کار، بسته های توسعه گروهی تضمین شده است. منوی محصولات ما را مطالعه نمایید.

حتما بخوانید: تاثیر ارتباطات در توسعه گروهی

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست