منتورینگ چیست

توسعه و رشد، دغدغه‌ی دائمی انسان بوده و هست. رشد را بزرگ‌شدن کمّی معرفی کرده و توسعه را رشد کمّی و کیفی می‌شناسیم. در نهادهای اجتماعی مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها، این دغدغه ابعاد جدی‌تری دارد. چراکه ماهیت یک نهاد اجتماعی مبتنی بر حل مسأله مشخصی نظیر تولید ثروت، حل بحران اجتماعی یا خدمات عام‌المنفعه و نظایر اینها شکل گرفته است. حلّ این‌گونه مسائل مستلزم فراهم‌شدن شرایط و مقدماتی است، که شاخص این شرایط ایجاد آمادگی درونی است. این آمادگی درونی، لزوماً بر جنبه‌های انفرادی محیط نبوده و شبکه‌های اجتماعی متشکل از یکایک افراد را شامل می‌شود.

منتورینگ

حتما بخوانید: توسعه فردی چیست و چرا باید از خود شروع کنیم؟

زیرساخت‌های ارتباطی و کاری در جوامع مختلف، نشأت گرفته از فرهنگ بوده و پیچیدگی ذاتی فرهنگ، پرداختن به توسعه و توانمندسازی را با ظرافت‌ها و ملاحظات متعددی همراه می‌کند. طرح حاضر در مسیر فرآیند ایجاد آمادگی ارکانِ نهادهای اجتماعی یعنی افراد (مدیران و کارکنان)، تهیه شده است.  با تمرکز برروی توسعه منش‌ها و توانایی‌ها، همبستگی جمعی را ایجاد و تقویت می‌نماید. با درک صحیحی از انتظارات «فرد» عامل مختار در پیکره اجتماعی، نیازهای متعددی در مسیر رشد و تو سعه پدیدار می‌شود. که با راه‌حل‌های فوری، تأمین و برطرف یعنی نمی‌گردد. از جمله این نیازها، نیاز به توانمندشدن است. در فرآیند توانمندسازی، دو جنبه فردی و گروهی هدف قرار می‌گیرد و در بازه زمانی مشخص و بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، در منش افراد نمود می‌یابد.

منش‌ها نیازمند تقویت دو بُعد هستند: آگاهی و عمل. آگاهی محصول درک عمیق و شناخت مجدد وقایع و رویدادهاست. تقویت آگاهی‌ها با رعایت اصول پاینده امکان‌پذیر است. این اصول پاینده عبارتند از ارکان چهارگانه:

منتورینگ

بُعد عمل در تقویت منش‌ها اصول پاینده زیر را دارند:

منتورینگ

منتورینگ

حتما بخوانید: آگاهی واقعی چیست؟
حتما بخوانید: تعریف دقیق انگیزه و دلایل رکود یا افت آن

مطالب مرتبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست